LOGIN LOST_PASS EDIT_PASS NOTIFICATIONS PASSWORD
Spinkaj.sk na Facebook-u
Filter - zobrazí sa kliknutím »
RSS kanály
ID inzerátu
#
Cena max.
Kraj/mesto
Typ ubytovania:
Pre   
ID inzerátu
#
Cena min.
Kraj/mesto
Typ ubytovania:
Pre   
Vieš že...?
Vieš, že prostredníctvom RSS kanálov budeš mať prehľad o nových inzerátoch v reálnom čase?

Pravidlá portálu

I. Všeobecné ustanovenia a základné pojmy

 1. Účelom týchto pravidiel je určiť zásady poskytovania služieb na portáli Spinkaj.sk, spôsob pridávania inzerátov, práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľom sa rozumie fyzická osoba - Ing. Michal Hujo, Rozkvet 2044/89, 01701 Považská Bystrica, e-mail: spinkaj@spinkaj.sk, ktorá prostredníctvom týchto pravidiel určuje podmienky využívania služieb.
 3. Užívateľom sa rozumie každá zaregistrovaná i nezaregistrovaná osoba, ktorá využíva služby portálu Spinkaj.sk.
 4. Administrátorom sa rozumie osoba, ktorú poveril prevádzkovateľ, aby dohliadal na dodržiavanie týchto pravidiel užívateľmi.
 5. Službou sa rozumie súhrn činností, ktoré má užívateľ na stránkach portálu Spinkaj.sk možnosť realizovať.
 6. Registračná e-mailová adresa je e-mailová adresa, na ktorú je viazaný účet užívateľa na portáli Spinkaj.sk.
 7. Heslo je neverejný kód nie dlhší ako 15 znakov, ktorý slúži spolu s registračnou e-mailovou adresou na identifikáciu užívateľa pri prihlasovaní.

II. Pridávanie a publikovanie inzerátov

 1. Pridanie inzerátu sa vykoná vyplnením a odoslaním formuláru pre pridanie nového inzerátu príslušnej kategórie.
 2. Povinné údaje pri pridávaní inzerátu do kategórie "hľadám ubytovanie" (dopyty) sú:
  • mesto, v ktorom užívateľ hľadá ubytovanie,
  • nájomné, ktoré je ochotný užívateľ akceptovať,
  • pohlavie osoby/osôb, ktorá/é hľadá/hľadajú ubytovanie,
  • platnosť inzerátu v dňoch - maximálne 60 dní,
  • samotný text inzerátu,
  • kontaktné údaje, ktoré budú uvedené pri inzeráte - meno, mesto, e-mail.
 3. Povinné údaje pri pridávaní inzerátu do kategórie "ponúkam ubytovanie" (ponuky) sú:
  • mesto, v ktorom užívateľ ponúka ubytovanie,
  • nájomné, ktoré užívateľ požaduje,
  • pohlavie osoby/osôb, ktorá/é je ochotný v ponúkanom ubytovaní akceptovať,
  • platnosť inzerátu v dňoch - maximálne 60 dní,
  • samotný text inzerátu,
  • kontaktné údaje, ktoré budú uvedené pri inzeráte - meno, mesto, e-mail.
 4. Odoslaním formuláru užívateľ prehlasuje, že si prečítal tieto pravidlá, že im v plnom rozsahu porozumel, že si je vedomý všetkých zodpovedností a zaväzuje sa, že ich bude bezvýhradne dodržiavať.
 5. Po odoslaní formulára bude užívateľovi na zadanú e-mailovú adresu zaslaná overovacia správa, ktorou užívateľ potvrdí správnosť a relevantnosť zadanej e-mailovej adresy.
 6. Potvrdením e-mailovej adresy sa pridaný inzerát začne publikovať na portáli Spinkaj.sk, tzn. ostatní užívatelia môžu inzerát vyhľadať, prezerať a v prípade záujmu kontaktovať užívateľa, ktorý inzerát zadal.

III. Užívateľský účet a prihlásenie

 1. Užívateľský účet umožňuje editovať a mazať pridané inzeráty, poskytuje predvyplnené údaje pri pridávaní ďalších inzerátov a umožňuje editovať nastavenie zasielania notifikačných e-mailových správ.
 2. Užívateľský účet vzniká automaticky pridaním prvého inzerátu.
 3. Užívateľský účet je viazaný na zadanú e-mailovú adresu, ktorá zároveň slúži ako prihlasovací údaj.
 4. Heslo k účtu je generované automaticky a je uvedené v overovacej e-mailovej správe.
 5. Prihlásenie k užívateľskému účtu sa vykonáva prostredníctvom sekcie Moja zóna, kde užívateľ vyplní prihlasovacie údaje v príslušnom formulári.
 6. V prípade zabudnutia hesla má užívateľ možnosť požiadať prostredníctvom príslušného formulára o vygenerovanie a zaslanie nového hesla.

VI. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ má právo bezplatne pridávať inzeráty, ktorého platnosť je maximálne 60 kalendárnych dní.
 2. Užívateľ má po prihlásení právo editovať alebo mazať pridané inzeráty. Zároveň má možnosť pri každom inzeráte povoliť/zakázať zasielanie notifikačných e-mailových správ.
 3. Užívateľ nesmie vo svojich inzerátoch používať slová alebo uverejňovať fotografie, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou SR, morálkou a etikou.
 4. Užívateľ nesmie brániť ostatným užívateľom vo využívaní služieb portálu Spinkaj.sk, najmä pridávaním inzerátov nesúvisiacich s cieľom portálu.
 5. Užívateľ nesmie na portáli Spinkaj.sk uverejňovať reklamu tretej osoby.
 6. Užívateľ je zodpovedný za svoje konanie pri využívaní služieb, za obsah svojich inzerátov a preberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkovateľovi alebo tretej osobe nedodržaním týchto pravidiel zo strany užívateľa.

V. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ má právo vymazávať inzeráty, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami.
 2. Prevádzkovateľ má právo obmedziť prístup užívateľa k službám portálu Spinkaj.sk v prípadoch uvedených v osobitnej časti týchto pravidiel.
 3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť užívateľský účet užívateľa a to aj bez udania dôvodu.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek pozastaviť alebo úplne ukončiť poskytovanie služieb.
 5. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za konanie užívateľov pri využívaní služieb.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť inzerátov, ktoré užívatelia pridávajú.
 7. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek upraviť obsah týchto pravidiel a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať len tie činnosti, ktoré mu ukladajú tieto pravidlá.

VI. Obmedzenie prístupu a zrušenie užívateľského účtu

 1. Prevádzkovateľ obmedzí prístup k službám portálu Spinkaj.sk na 7 dní tomu užívateľovi, ktorý poruší pravidlá.
 2. Prevádzkovateľ obmedzí prístup k účtu a službám na portáli Spinkaj.sk na dobu 1 mesiaca tomu užívateľovi, ktorý opakovane porušil pravidlá inzercie na portáli Spinkaj.sk.
 3. Prevádzkovateľ obmedzí prístup k účtu tomu užívateľovi, ktorý sa zaregistruje s úmyslom porušovať tieto pravidlá resp. legislatívu SR.
 4. Prevádzkovateľ zruší účet užívateľa, ktorý:
  • hrubo alebo opakovane poruší tieto pravidlá, alebo
  • o to prevádzkovateľa požiada, alebo
  • bez udania dôvodu.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Pravidlami spracúvania osobných údajov

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia na portáli Spinkaj.sk v sekcií Pravidlá.
20 inzerátov na 1 stranu 30 inzerátov na 1 stranu 50 inzerátov na 1 stranu
hore

Naše webové stránky používajú súbory cookies za účelom správnej funkčnosti, analýzy návštevnosti a zobrazovania relevantnejších reklám. Takisto na našom serveri ukladáme Vašu IP adresu za účelom našej právnej ochrany a bezpečnosti našich stránok. Prečítajte si viac o spracúvaní osobných údajov