Zabudnuté heslo | Registrácia

Podmienky poskytovania služieb

ďalej len "obchodné podmienky"

I. Všeobecné ustanovenia a základné pojmy

 1. Účelom týchto podmienok je určiť práva a povinnosti medzi poskytovateľom a príjemcom pri poskytovaní služieb prostredníctvom portálu Spinkaj.sk umiestneného na internetovej adrese https://spinkaj.sk/.
 2. Poskytovateľ je Ing. Michal Hujo - Realing, Rozkvet 2044/89, 01701 Považská Bystrica, IČO: 50031198, DIČ: 1078839806, fyzická osoba zapísaná v ŽR OÚ Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-22550, e-mail: spinkaj@spinkaj.sk, tel.: +421 905 877 076, ktorý za úhradu poskytuje služby prostredníctvom portálu Spinkaj.sk.
 3. Klient je je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma služby prostredníctvom portálu Spinkaj.sk.
 4. Spotrebiteľ je klient, ktorý nevyužíva služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

II. Definícia služieb

 1. Poskytovateľ prostredníctvom portálu Spinkaj.sk poskytuje nasledovné služby:
  • Zverejnenie inzerátu - predmetom služby je zobrazovanie inzerátu zadaného klientom na portáli Spinkaj.sk v príslušnej sekcií počas dohodnutej doby za cenu podľa čl. III týchto podmienok,
  • Topovanie inzerátu - predmetom služby je zobrazovanie inzerátu zadaného klientom na portáli Spinkaj.sk vo všetkých sekciách (Ponúkam bývanie a Hľadám bývanie) v časti označenej ako Top inzeráty počas dohodnutej doby za cenu podľa čl. III týchto podmienok.
 2. Inzeráty sú počas zverejnenia a topovania zoradené podľa okamihu zaplatenia služby od najnovších po najstaršie, t.j. najnovšie inzeráty sú navrchu. Na poradie inzerátov nemá vplyv úprava textu alebo iných vlastností inzerátu, jeho skrytie a odkrytie, ani iná manipulácia s inzerátom.
 3. Inzerát sa začne zobrazovať najskôr v okamihu zaplatenia podľa čl. III.
 4. Dohodnutá doba zobrazovania inzerátu plynie od okamihu zaplatenia podľa čl. III, pričom 1 deň sa počíta ako 24 hodín, t.j. v prípade služby na 30 dní je služba poskytovaná počas bezprostredne nasledujúcich 720 hodín.
 5. Ak spotrebiteľ neudelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VI ods. 3, služba sa začne poskytovať až po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 6. Skrytím alebo vymazaním inzerátu pred uplynutím doby, na ktorú bola služba zaplatená, nevzniká klientovi právo na vrátenie pomernej časti ceny okrem prípadov podľa čl. VI.

III. Cena služieb a platobné podmienky

 1. Cena za službu Zverejnenie inzerátu je v závislosti od sekcie a doby zobrazovania nasledovná:
  • Zverejnenie ponuky (inzerátu v sekcii Ponuky bývania) na 30 dní = 1,50 EUR,
  • Zverejnenie ponuky (inzerátu v sekcii Ponuky bývania) na 90 dní = 3,00 EUR,
  • Zverejnenie dopytu (inzerátu v sekcii Hľadači bývania) na 30 dní = 0,25 EUR,
  • Zverejnenie dopytu (inzerátu v sekcii Hľadači bývania) na 90 dní = 0,50 EUR.
 2. Cena za službu Topovanie inzerátu je v závislosti od sekcie a doby zobrazovania nasledovná:
  • Topovanie ponuky (inzerátu v sekcii Ponuky bývania) na 1 deň = 2,50 EUR,
  • Topovanie ponuky (inzerátu v sekcii Ponuky bývania) na 3 dni = 5,00 EUR,
  • Topovanie ponuky (inzerátu v sekcii Ponuky bývania) na 7 dní = 9,00 EUR,
  • Topovanie dopytu (inzerátu v sekcii Hľadači bývania) na 1 deň = 1,00 EUR,
  • Topovanie dopytu (inzerátu v sekcii Hľadači bývania) na 3 dni = 2,50 EUR,
  • Topovanie dopytu (inzerátu v sekcii Hľadači bývania) na 7 dní = 5,00 EUR.
 3. Cena za službu je splatná ihneď po objednaní služby.
 4. V prípade, že spotrebiteľ neudelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VI ods. 3, cena za službu je splatná ihneď po uplynutí tejto lehoty.
 5. Cenu za službu je možné zaplatiť prostredníctvom platobného portálu MyPAY, ktorého prevádzku zabezpečuje spoločnosť A SMS, s. r. o.
 6. Po objednaní služby je klient presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu, kde platbu vykoná odoslaním SMS správy s vygenerovaným kódom na telefónne číslo 8877.
 7. Klient je o úspešnom spracovaní platby informovaný formou potvrdzujúcej SMS správy.
 8. Poskytovateľ je o úspešnom spracovaní platby informovaný presmerovaním klienta späť na portál Spinkaj.sk, preto je nevyhnutné, aby klient nezatváral okno prehliadača skôr, ako dôjde k presmerovaniu.
 9. Cena za službu bude klientovi vyúčtovaná vo faktúre od mobilného operátora resp. zúčtovaná z kreditu v prípade predplatených kariet.
 10. Poskytovateľ po úspešnom spracovaní platby sprístupní potvrdenie o platbe po prihlásení klienta na portáli Spinkaj.sk.
 11. Ceny sú konečné, poskytovateľ nie je platiteľ DPH.

IV. Uzatvorenie zmluvy

 1. Každý záujemca o poskytnutie služby má právo uzatvoriť zmluvu podľa týchto podmienok poskytovania služieb a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
 2. Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom internetových stránok portálu Spinkaj.sk a to:
  • vyplnením formulára pre pridanie inzerátu, kde si klient zvolí konkrétne parametre služby Zverejnenia inzerátu a následným potvrdením rekapitulácie objednávky kliknutím na tlačidlo ZAPLATIŤ, alebo
  • kliknutím na tlačidlo "publikovať" alebo "topovať" pri konkrétnom inzeráte, voľbou parametrov služby Zverejnenia inzerátu alebo Topovania inzerátu a následným potvrdením rekapitulácie objednávky kliknutím na tlačidlo ZAPLATIŤ.
 3. Spotrebiteľ má pred uzatvorením zmluvy možnosť vysloviť súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom je poučený o následkoch udelenia takéhoto súhlasu.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok, ktoré budú doručené na e-mailovú adresu klienta spolu s potvrdením uzatvorenia zmluvy.

V. Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dohodnutú dobu zobrazovania inzerátu podľa čl. II. ods. 4.
 2. Zmluva zaniká
  • uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,
  • písomnou dohodou zmluvných strán,
  • odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v týchto podmienkach alebo zo zákonných dôvodov,
  • zánikom poskytovateľa alebo klienta bez právneho nástupcu.
 3. Zmluvu uzatvorenú na dobu určitú nie je možné vypovedať pred skončením tejto doby.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy
  • ak inzerát klienta porušuje Podmienky používania portálu Spinkaj.sk,
  • ak klient neuhradil cenu za službu v riadnej sume v lehote do 24 hodín od uzatvorenia zmluvy resp. od poskytnutia súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy
  • ak vinou poskytovateľa nebola dodržaná lehota poskytovania služieb,
  • v prípadoch stanovených reklamačným poriadkom.
 3. Klient, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzavretia a to prostredníctvom formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na portáli Spinkaj.sk v sekcií Podmienky.
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa ods. 3 tohto článku, ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 5. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
 6. Poskytovateľ je povinný vrátiť klientovi, ktorý je spotrebiteľom, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil.
 7. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy podľa ods. 3 tohto článku a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ je povinný uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do okamihu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

VII. Zodpovednosť za vady služby a reklamácia

 1. Postup pri uplatňovaní reklamácie na služby poskytované poskytovateľom je upravený v reklamačnom poriadku poskytovateľa, ktorý je uverejnený na portáli Spinkaj.sk v sekcií Podmienky.
 2. Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu.
 3. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu podľa ods. 2 tohto článku odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov podľa ods. 3. tohto článku s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na webovej adrese https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
 5. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty, spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú uverejnené na portáli Spinkaj.sk v sekcií Podmienky.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a klientom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o elektronickom obchode.
 3. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Zákona o elektronickom obchode.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia na portáli Spinkaj.sk v sekcií Podmienky.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie týchto podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.