Zabudnuté heslo | Registrácia

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie spotrebiteľom na služby ponúkané a poskytované poskytovateľom prostredníctvom portálu Spinkaj.sk umiestneného na internetovej adrese https://spinkaj.sk/.
 2. Poskytovateľ je Ing. Michal Hujo - Realing, Rozkvet 2044/89, 01701 Považská Bystrica, IČO: 50031198, DIČ: 1078839806, fyzická osoba zapísaná v ŽR OÚ Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-22550, e-mail: spinkaj@spinkaj.sk, tel.: +421 905 877 076, ktorý za úhradu poskytuje služby prostredníctvom portálu Spinkaj.sk.
 3. Spotrebiteľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma služby prostredníctvom portálu Spinkaj.sk a ktorá nevyužíva služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre poskytovateľa aj spotrebiteľa.
 5. Poskytovateľ týmto reklamačným poriadkom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa riadne informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.
 6. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 7. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste - zverejnený na internetových stránkach portálu Spinkaj.sk.

II. Zodpovednosť za vady

 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba ponúkaná spotrebiteľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby a uzavretou zmluvou.
 2. Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania spotrebiteľovi.

III. Uplatnenie reklamácie

 1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu
  • na kvalitu poskytovanej služby,
  • na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že služba nebola vyúčtovaná v súlade so zmluvou.
 2. Reklamáciu musí spotrebiteľ uplatniť u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.
 3. Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže spotrebiteľ uplatniť
  • písomne na adrese poskytovateľa,
  • e-mailom na adresu spinkaj@spinkaj.sk.

IV. Spôsoby vybavenia reklamácie

 1. Ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje poskytovateľ.
 2. Ak ide o odstrániteľnú vadu
  • spotrebiteľ má právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a dodávateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
  • spotrebiteľ môže požadovať poskytnutie náhradnej služby, alebo ak sa vada týka len súčasti služby, môže požadovať poskytnutie náhradnej súčasti služby, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady,
  • poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť náhradnú službu, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má spotrebiteľ právo
  • na poskytnutie náhradnej služby,
  • od zmluvy odstúpiť.
 4. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale spotrebiteľ nemôže
  • pre opätovné vyskytnutie sa vady po náprave službu riadne užívať, pričom za opätovné vyskytnutie sa vady po náprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich nápravách,
  • pre väčší počet vád službu riadne užívať, pričom za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 5. Ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.
 6. Ak poskytovateľ reklamáciu nevybaví do 30 dní, spotrebiteľ má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu.

V. Vybavenie reklamácie

 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Reklamácia je vybavená ukončením reklamačného konania
  • nápravou služby,
  • poskytnutím náhradnej služby,
  • vrátením ceny služby v prípade odstúpenia od zmluvy,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny služby,
  • písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
  • odôvodneným zamietnutím.
 3. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je
  • kópia reklamačného protokolu so záznamom v časti „vybavenie reklamácie“,
  • list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie,
  • správa zaslaná elektronickou poštou obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho uverejnenia na portáli Spinkaj.sk v sekcií Podmienky.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.