Zabudnuté heslo | Registrácia

Podmienky používania portálu

I. Všeobecné ustanovenia a základné pojmy

 1. Účelom týchto podmienok je určiť zásady používania portálu Spinkaj.sk, spôsob pridávania inzerátov, práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľom je Ing. Michal Hujo - Realing, Rozkvet 2044/89, 01701 Považská Bystrica, IČO: 50031198, DIČ: 1078839806, fyzická osoba zapísaná v ŽR OÚ Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-22550, e-mail: spinkaj@spinkaj.sk, ktorá prostredníctvom týchto pravidiel určuje podmienky využívania služieb.
 3. Užívateľom je každá osoba, ktorá využíva portál Spinkaj.sk.
 4. Administrátorom sa rozumie osoba, ktorú poveril prevádzkovateľ, aby dohliadal na dodržiavanie týchto podmienok užívateľmi.
 5. Registračná e-mailová adresa je e-mailová adresa, na ktorú je viazaný účet užívateľa na portáli Spinkaj.sk.
 6. Heslo je neverejný kód, ktorý slúži spolu s registračnou e-mailovou adresou na autentifikáciu užívateľa pri prihlasovaní.

II. Pridávanie a publikovanie inzerátov

 1. Pridanie inzerátu sa vykoná vyplnením a odoslaním formuláru pre pridanie nového inzerátu príslušnej kategórie.
 2. Povinné údaje pri pridávaní inzerátu do sekcie "Ponuky bývania" sú:
  • mesto, v ktorom užívateľ ponúka ubytovanie,
  • cena (nájomné), ktorú užívateľ požaduje,
  • nadpis inzerátu,
  • samotný text inzerátu,
  • kontaktné údaje, ktoré budú uvedené pri inzeráte - meno a e-mail.
 3. Povinné údaje pri pridávaní inzerátu do kategórie "Hľadači bývania" sú:
  • mesto, v ktorom užívateľ hľadá ubytovanie,
  • cena (nájomné), ktoré užívateľ je ochotný akceptovať,
  • nadpis inzerátu,
  • samotný text inzerátu,
  • kontaktné údaje, ktoré budú uvedené pri inzeráte - meno a e-mail.
 4. Odoslaním formuláru užívateľ prehlasuje, že si prečítal tieto podmienky, že im v plnom rozsahu porozumel, že si je vedomý všetkých zodpovedností a zaväzuje sa, že ich bude bezvýhradne dodržiavať.
 5. Po odoslaní formulára bude užívateľovi na zadanú e-mailovú adresu zaslaná overovacia správa, ktorou užívateľ potvrdí správnosť a relevantnosť zadanej e-mailovej adresy.
 6. Potvrdením e-mailovej adresy sa pridaný inzerát aktivuje a bude sa zobrazovať na portáli Spinkaj.sk, tzn. ostatní užívatelia môžu inzerát vyhľadať, prezerať a v prípade záujmu kontaktovať užívateľa, ktorý inzerát zadal.

III. Užívateľský účet a prihlásenie

 1. Užívateľský účet umožňuje editovať a mazať pridané inzeráty, zjednodušuje proces pridávania nových inzerátov tým, že nie je potrebné overovať e-mailovú adresu.
 2. Užívateľský účet vzniká automaticky pridaním prvého inzerátu alebo je možné registráciu účtu vykonať ešte pred pridaním inzerátu.
 3. Užívateľský účet je viazaný na zadanú e-mailovú adresu, ktorá zároveň slúži ako prihlasovací údaj.
 4. Heslo k účtu je generované automaticky a je uvedené v e-maile, ktorý sa odošle pri vytvorení účtu na zadanú e-mailovú adresu.
 5. Prihlásenie k užívateľskému účtu sa vykonáva prostredníctvom prihlasovacieho formulára, kde užívateľ vyplní prihlasovacie údaje.
 6. V prípade zabudnutia hesla má užívateľ možnosť požiadať prostredníctvom príslušného formulára o vygenerovanie a zaslanie nového hesla.

IV. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ má právo pridávať inzeráty, ktorých obsahom je výlučne:
  • konkrétna ponuka bývania,
  • hľadanie bývania.
 2. Užívateľ má právo zvoliť si dobu zverejnenia inzerátu.
 3. Užívateľ má po prihlásení právo editovať, skryť alebo zmazať pridané inzeráty.
 4. Užívateľ nesmie vo svojich inzerátoch používať slová alebo uverejňovať fotografie, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou SR, morálkou a etikou.
 5. Užívateľ nesmie brániť ostatným užívateľom vo využívaní portálu Spinkaj.sk, najmä pridávaním inzerátov nesúvisiacich s cieľom portálu.
 6. Užívateľ nesmie v inzerátoch propagovať svoju podnikateľskú činnosť ani uverejňovať reklamu tretej osoby.
 7. Užívateľ je zodpovedný za svoje konanie pri využívaní portálu, za obsah svojich inzerátov a preberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkovateľovi alebo tretej osobe nedodržaním týchto podmienok zo strany užívateľa.

V. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ má právo vymazávať inzeráty, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami.
 2. Prevádzkovateľ má právo obmedziť prístup užívateľa k portálu Spinkaj.sk v prípadoch uvedených v osobitnej časti týchto podmienok.
 3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť užívateľský účet užívateľa a to aj bez udania dôvodu.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek pozastaviť alebo úplne ukončiť prevádzku portálu Spinkaj.sk.
 5. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za konanie užívateľov pri využívaní portálu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť inzerátov, ktoré užívatelia pridávajú.
 7. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek upraviť obsah týchto podmienok a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať len tie činnosti, ktoré mu ukladajú tieto podmienky.

VI. Obmedzenie prístupu a zrušenie užívateľského účtu

 1. Prevádzkovateľ obmedzí prístup k portálu Spinkaj.sk na 7 dní tomu užívateľovi, ktorý poruší tieto podmienky.
 2. Prevádzkovateľ obmedzí prístup k účtu a portálu Spinkaj.sk na dobu 1 mesiaca tomu užívateľovi, ktorý opakovane porušil tieto podmienky.
 3. Prevádzkovateľ obmedzí prístup k účtu tomu užívateľovi, ktorý sa zaregistruje s úmyslom porušovať tieto podmienky resp. legislatívu SR.
 4. Prevádzkovateľ zruší účet užívateľa, ktorý:
  • hrubo alebo opakovane poruší tieto podmienky, alebo
  • o to prevádzkovateľa požiada, alebo
  • bez udania dôvodu.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú uverejnené na portáli Spinkaj.sk v sekcií Podmienky.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia na portáli Spinkaj.sk v sekcií Podmienky.